gád
Giao thông vận tải cà kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Giao thông vận tải cà kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Theo một định nghĩa đầy đủ thì giao thông vận tải (GTVT) là một ngành sản xuất vật chất độc lập và đặc biệt của nền kinh tế quốc dân vì nó không sản xuất ra hàng hoá mà chỉ lưu thông hàng hoá .Đối tượng của vận tải chính là con người và...